Wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w diecezji legnickiej

DEKRET BISKUPA LEGNICKIEGO

Papież Franciszek w Motu Proprio Vos estis lux mundi podkreśla, że każdy wierzący jest zaproszony przez Jezusa Chrystusa do stawania się przejrzy-stym wzorem cnót, prawości i świętości: „Wszyscy jesteśmy wezwani do dawania konkretnego świadectwa wiary w Chrystusa w naszym życiu, a zwłaszcza w naszych relacjach z bliźnimi”. Całe życie Kościoła jest ukie-runkowane na odkrywanie i obwieszczanie zbawczego zamysłu Boga wobec człowieka, który realizuje się w paschalnym misterium Jezusa Chrystusa. Kościół jako wspólnota wiary jest zobowiązany do zapewnienia wszystkim dostępu do tej życiodajnej tajemnicy, a zwłaszcza dzieciom i młodzieży. Czyni to nie tylko poprzez katechizację, ale także podejmując inne formy pracy duszpasterskiej, poprzez które wspiera rodziców w prze-kazywaniu wiary. Ta działalność wymaga „zapewnienia dzieciom i mło-dzieży bezpiecznego i przejrzystego środowiska wzrostu” (Dokument Kon-ferencji Episkopatu Polski dotyczący prewencji nadużyć seksualnych w pracy duszpasterskiej i wychowawczej z dziećmi i młodzieżą).

Mając na uwadze wskazania Stolicy Apostolskiej oraz Konferencji Episkopatu Polski, niniejszym dekretem zatwierdzam „Wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w diecezji legnickiej”.

Wytyczne te są przeznaczone do stosowania przez osoby duchowne, konsekrowane i świeckie, które podejmują jakąkolwiek posługę wobec dzieci i młodzieży na terenie diecezji legnickiej, i zaczynają obowiązywać z dniem 1 lipca 2019 roku.

+ Zbigniew Kiernikowski
BISKUP LEGNICKI

 

 

http://diecezja.legnica.pl/wytyczne-dotyczace-ochrony-dzieci-i-mlodziezy-w-diecezji-legnickiej/